Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-2.2.19-17-2017-00075 azonosító számon regisztrált, 2017.05.19. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

 

Kedvezményezett neve: Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Sarkadi járóbeteg szakellátó eszközbeszerzése

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.19-17-2017-00075

Megvalósulás helyszíne: 5720 Sarkad, Béke Sétány 6.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.31.

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 79 604 060 Ft, azaz hetvenkilencmillió-hatszáznégyezer-hatvan forint.

A támogatás intenzitása: a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

 

Projekt részletes szakmai tartalma:

Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a komplex fejlesztendő járások közé tartozó Sarkadi járásban látja el feladatait. Az intézmény a járás területén lévő 11 település által létrehozott társulás révén azzal a céllal jött létre, hogy az itt élő lakosok számára elérhetővé tegye a járóbeteg szakellátást. A járás lakosságának száma a KSH adati szerint 23643 fő. A Sarkadi járóbeteg szakellátó eszközbeszerzése című projekt keretében olyan eszközök beszerzése valósul meg, amelyekkel jelenleg nem rendelkezik az intézmény. A fejlesztések révén szélesebb spektrumú ellátással csökkenthető a betegutak hossza, több vizsgálati lehetőségekre nyílik mód, hatékonyabb kezelések valósulhatnak meg és jelentősen javul az intézmény diagnosztikai háttere. A meglévő eszközök cseréje esetén az amortizációból kifolyólag indokolt a korszerűbbre való váltás. A beszerzés a hatékony és folyamatos ellátás biztosítását támogatja. A projekt megvalósításával a fekvőbeteg ellátásba történő továbbutalások számának a csökkentését vállaljuk és lehetővé tesszük, hogy hosszú távon a járás teljes lakossága jobb egészségügyi szolgáltatásban részesüljön. A beszerzendő eszközök a szakorvosok által ellátott rendelések közül a tüdőgyógyászatot, a kardiológiát, a fül-orr-gégészetet, a bőrgyógyászatot, a nőgyógyászatot és az ultrahangos vizsgálatokat támogatják. A nem szakorvosi ellátás keretében a beszerzésekkel javul a fizikoterápia, a gyógytorna, a labor és a nappali kórház színvonala. A járás az ország egyik leghátrányosabb térségéhez tartozik. Itt a demográfiai adatok tendenciái lényegesen rosszabbak az országos átlagnál, a népesség fogyás 15 év átlagában 10 %-os. A járásközpontja Sarkad, mely a 105/2015-ös kormányrendelet értelmében jelentős munkanélküliséggel sújtott település. A munkanélküliség problémája az egész járásra jellemző. A társadalmi hátrányokból eredően az itt élők életminősége, egészségi állapota az országos átlaghoz képest rosszabb, így különösen fontos, hogy korszerű ellátást tudjunk biztosítani a lakosság számára. Projektünk célja, hogy hozzájáruljunk az országos stratégiákban foglaltak teljesüléséhez, hogy az egészségügyi szolgáltatások hozzáférésének javításával segítsük a területi kiegyenlítődést, a társadalmi esélykülönbségek javítását. Az eszközlista összeállításakor figyelembe vettük a helyi szükségleteket. A pályázó a projekt eredményes megvalósítása érdekében menedzsment szervezetet állít fel, melynek tagjai garantálják a szakszerű, a jogszabályoknak megfelelő eljárás lefolytatását. A szervezet vállalja továbbá, hogy a kötelező nyilvánosság elemeit teljesíti, a horizontális elvárásoknak eleget tesz, az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság elveit mindenkor érvényre juttatja.

 

A projekt megvalósítása:


A projektmenedzsment 2018. február 1-től megkezdte munkáját, elsők között az közbeszerzési szakértő kiválasztására történtek meg az árajánlatkérések.

2018. február 27-én Dr. Szathmáry Péter közbeszerzési szakértővel megbízási szerződés került megkötésre.

2018. március 14-től indult meg a közbeszerzési eljárás, amely keretében három nagy értékű ultrahang készülék és több kisebb értékű eszköz (például: EKG, holter, spirometer, vénakereső, dermatoscop) beszerzése valósulhatott meg. A közbeszerzési eljárás során 3 meghíváson kívül további 6 cég jelezte érdeklődését.

2018. április 13-án megjelent az ajánlattételi felhívás.

2018. április 20-án kiegészítő tájékoztatást nyújtottunk a Kbt. 56. § alapján.

2018. április 23-án a határidőre beérkezett ajánlatok bontása megtörtént, 1 ajánlat határidőn kívül érkezett.

2018. április 25-én megtörtént a bíráló bizottság által jegyzőkönyvbe foglalt ajánlatok értékelése az értékelési szempontok figyelembevételével a legkedvezőbb ajánlatot a Mediműszer Kft. nyújtotta be.

2018. május 2-án a közbeszerzési eljárát lezáró döntés alapján a Bíráló bizottság nyertesnek nyilvánítja a Mediműszer Kft.-t, az adás-vételi szerződések 2018. május 16-án megkötésre kerültek.

Az eszközök 2018. augusztus 15-vel befejezőleg átvételre kerültek.